Or & Financiën - Rendement Congressen & Opleidingen

Gepubliceerd nov. 20, 21
6 min read

De Or In 153 Vragen En Antwoorden

Aanleiding was een herziening van de besturingsstructuur. De structuur is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken over uitgangspunten. Door te spreken over de wijze waarop men wil dat de medezeggenschap werkt binnen de organisatie zijn we tot heldere en concrete afspraken gekomen. Deze afspraken vormen de basis, de uiteindelijk gekozen structuur is hieraan onderhavig.

Februari 2015 Het hele 'reilen en zeilen' van het medezeggenschapswerk is voorbij gekomen. De leden van de ondernemingsraad weten nu met welke kaders ze te maken hebben, het team is door kennismaking en sterkte- en zwakteanalyse versterkt en de inhoudelijke doelstellingen voor de komende periode zijn bepaald. September 2012 - juni 2017 Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we met een vernieuwde OR gekeken wat een ieders drijfveer is en wat de OR gezamenlijk wil bereiken.

Cursus Financieel Inzicht In De Or - Opleidingen

We hebben stilgestaan bij de Wet op ondernemingsraden om te zien welke mogelijkheden of kaders deze biedt voor het behalen van de doelstellingen. De doelstellingen zijn door de OR uitgewerkt in een plan van aanpak en aan elkaar gepresenteerd. Tevens zijn afspraken gemaakt over interne samenwerking en is de communicatie met de collega's in de organisatie besproken.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,2 februari 2015 Haagse Beek heeft de ondernemingsraad getraind en begeleid op het gebied van teamsamenwerking, inhoudelijke onderwerpen en het concretiseren van eigen doelstellingen. Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2 Januari 2018 Bij de aanvang van een nieuwe zittingstermijn van de OR heeft Haagse Beek een tweedaagse training verzorgd.

Inzicht In Bedrijfsresultaten En Financiën Voor Or-leden

Aan de hand van een teamanalyse bespraken we de persoonsprofielen en talenten van individuele OR-leden. In het bijzonder zijn we ingegaan op het voeren van 'het goede gesprek' en welk effect een andere vorm van gespreksvoering kan hebben. Vervolgens hebben we de inhoudelijke doelstellingen voor de komende zittingstermijn geïnventariseerd en de OR-agenda vastgesteld, waarna we concrete afspraken hebben gemaakt over de manier van werken en het contact met de achterban.

Tijdens de training hebben we aan de hand van praktijkvoorbeelden van het Gerechtshof gekeken naar de mogelijkheden die de OR vanuit de WOR heeft. November 2014 Haagse Beek heeft een tweedaagse training verzorgd voor de ondernemingsraad, waarin het team aan de slag is gegaan met onderlinge samenwerking, door middel van teamanalyse en teamactiviteiten.

Or-cursus - Invloed Op Financieel Beleid

De ondernemingsraad heeft een goede basis gecreëerd met duidelijke prioriteiten, afspraken en werkwijzen om op een effectieve manier hun rol in te vullen. Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3 November 2014 - januari 2020 Na verscheidene ontwikkelingen binnen de organisatie en een overname heeft Haagse Beek een training voor de OR verzorgd. Tijdens deze training kwamen onderwerpen aan bod als het instrumentarium van de OR, het krachtenveld waarin de OR opereert, de positionering en de strategieën die de OR kan gebruiken om de doelstellingen te bereiken.

Oktober 2014 - oktober 2017 Haagse Beek heeft zowel de centrale ondernemingsraad (COR) als de ondernemingsraad van de afdelingen Revalidatie & Advies Noord en Intensieve Revalidatie begeleid. De trainingsdag van het COR stond in het teken van de reorganisatie en de reactie van de COR op de sociale paragraaf, opgesteld door de Raad van Bestuur.

Or En Financiële Cijfers - Trainingen

Tevens heeft Haagse Beek een reglement opgesteld voor de OR. Daarnaast heeft Haagse Beek een starttraining verzorgd voor de OR van de locatie Het Loo Erf, waarbij de essentie van de Wet op de Ondernemingsraden is besproken en is gekeken naar hoe de OR kan reageren op een adviesaanvraag die op dat moment speelde. overleg.

Alle OR-leden hebben hun beeld van de organisatie getekend, waarna een vruchtbare discussie op gang kwam over de goede en slechte aspecten van de cultuur binnen de Inspectie van het Onderwijs (Training & Opleiding & Coaching - Visie op advies). We hebben stilgestaan bij het creëren van betrokkenheid binnen de organisatie en succesfactoren voor een cultuuromslag benoemd. De uitkomsten zijn aan het eind van de dag besproken met de bestuurder.

Training & Opleiding & Coaching - Visie Op Advies

Haagse Beek heeft het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad begeleid bij het opzetten van een nieuwe structuur en werkwijze, zoals voor de verwerking van grote aantallen advies- en instemmingsaanvragen. Daarnaast heeft Haagse Beek het dagelijks bestuur gecoacht op onderwerpen als prioritering, delegeren, leiding geven en het komen tot een goede werkrelatie met de bestuurder.

Tevens is aandacht besteed aan de essentie van de Wet op de Ondernemingsraden en hebben de OR-leden elkaar beter leren kennen. Vervolgens hebben wij in een aantal sessies de ondernemingsraad ondersteund op het gebied van gespreksvoering, onder meer met de bestuurder. Bij het aantreden van een nieuwe OR zijn we gevraagd om te ondersteunen bij het professionaliseren van de eigen OR-werkzaamheden en de positionering naar de WOR-bestuurder.

Inzicht In Bedrijfsresultaten En Financiën Voor Or-leden

Basiscursus Financiën - Financiële Training OndernemingsraadOr En Financieel Beleid

Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,5 Mei 2016 Voor de startende personeelsvertegenwoordiging van dit leer-/werkbedrijf heeft Haagse Beek een training verzorgd. De bijeenkomst was gericht op kennismaking, inzicht in de rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen. Er is gekeken naar de ontwikkelingen waar Ons, Bedrijf mee te maken heeft of zou kunnen krijgen.

Juni 2016 Voor de startende personeelsvertegenwoordiging heeft Haagse Beek een training verzorgd, gericht op elkaar leren kennen, samenwerken als team, de rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen. Mei 2016 - juni 2019 In diverse bijeenkomsten hebben we met de OC aandacht besteed aan de Wet op ondernemingsraden, het formuleren van inhoudelijke doelstellingen, teambuilding, het oefenen van vergadertechnieken, het uitoefenen van invloed op en onderhandelen met de bestuurder en zichtbaarheid bij de achterban - trainingsbureau.

7 Tips Om Als Or Grip Te Krijgen Op De Organisatie-begroting

Na het aantreden van een nieuwe directie en een uitbreiding van de OC, heeft de OC tijdens een tweedaagse training aandacht besteed aan teambuilding en kennismaking op het gebied van inhoud (wat zijn onze ambities en doelstellingen?), proces (hoe werken we met elkaar samen?) en relatie (wat zijn ieders sterke kanten en leerpunten?).

Binnen de coöperatie wordt samengewerkt voor het leveren van chronische zorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De ondernemingsraad van het CIHN heeft onder andere te maken met organisatieveranderingen en bijbehorende adviesaanvragen. Tijdens de jaarlijkse trainingsdagen reflecteert Haagse Beek met de OR op inhoud, proces en relatie, door middel van de communicatiedriehoek.

Training Financiën Voor Or-leden

Training Inzicht In De Financiële GegevensRechten Van De Or

De OR staat stil bij de eigen missie en visie, denkt na over relevante ontwikkelingen en concretiseert de prioriteiten voor de komende periode, met aandacht voor de zichtbaarheid van de OR en het contact met de achterban. "Fijn dat de cursus praktijkgericht is, ook omdat de trainer de organisatie inmiddels een beetje kent en daar goed op inhaakt.

Verschillende elementen uit de Planning & Control-cyclus kwamen aan bod. In een tweedaagse training voor de gehele OR is vervolgens aandacht besteed aan hoe de OR zich proactief kan opstellen bij komende organisatieveranderingen. In een vervolgtraining met een deels vernieuwde OR hebben we onder meer besproken wat de OR in de afgelopen tijd succesvol heeft gemaakt en wat nodig is voor het komende jaar.

Medezeggenschap En Or - Opleidingen En Trainingen

Or - Medezeggenschap - Or TrainingFinanciële Training Ondernemersraad


De training leverde de OR een concreet plan op voor de uitwerking van inhoudelijke speerpunten en handvatten voor het contact met de bestuurder - cursus. Oktober 2017 - september 2019 Tijdens een training aan de ondernemingsraad zijn we in het bijzonder ingegaan op de aankomende organisatieveranderingen en een mogelijke bestuurlijke fusie met IJmondgemeenten.

Meer van Businessmodel

Navigation

Home

Latest Posts

Jobmarketing - Recruitment Marketing

Published Jan 29, 23
9 min read

Vacturemarketing Bureau

Published Dec 23, 22
8 min read

Wat Is Job Marketing En Branding?

Published Dec 21, 22
7 min read