Advies & Training Ondernemingsraad

Gepubliceerd mei 09, 22
6 min read

Ondernemingsraad - Training - Advies - Medezeggenschap - Or

De trainer verzorgt een korte inleiding, waarna theorie en praktijk worden gecombineerd. trainingsbureau. Er wordt in subgroepen gediscussieerd over hoe de OR het beste van zijn bevoegdheden gebruik kan maken. Dat doen we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In de loop van de dag heeft u ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met andere OR-leden ideeën uit te wisselen - cursus.

Alles Voor Uw Ondernemingsraad. Cursus, Training, AdviesNieuwe Or Training

U kunt samen met uw ervaren OR-collega’s vorm en inhoud geven aan de werkzaamheden van de ondernemingsraad. U heeft inzicht in de positie en taak van de ondernemingsraad en de Wet op de ondernemingsraden. cursus. De cursus duurt van 09. 15 tot 16. 30 uur. Op 8 februari zal deze online plaatsvinden en voor de andere data geldt locatie Genieten in de Weerd in Arnhem*De kosten zijn € 399,00.

De cursus voor nieuwe OR-leden of PVT leden is ontwikkeld voor deelnemers die nog geen ervaring hebben binnen de ondernemingsraad of PVT. Huidige Ondernemingsraden zijn veelal serieuze gesprekspartners van de bestuurder en zoeken vaak naar een juist belang tussen dat van de onderneming en het belang van de medewerkers (ondernemingsraad). Als Ondernemingsraad is het dan ook belangrijk de achterban te betrekken bij belangrijke besluiten.

Training Or

Vaak kan men dan terugvallen op ervaren OR-leden. Een nieuw OR-lid heeft in het begin wellicht een achterstand in kennis en ervaring, maar met deze basiscursus loop je deze achterstand snel in (leergang). Voor wie? Voor startende en/of weinig ervaren OR en PTV-leden en voor startende ondernemingsraden met maximaal vijf leden.

Wat leer je? Je leert wat je moet weten om je werk als OR-lid goed te kunnen uitvoeren - adviesbureau. Ook leer je de regels kennen zoals die in de wet staan, maar ook de gebruikelijke gang van zaken zoals die in de medezeggenschapspraktijk is gegroeid. Welke onderwerpen komen aan de orde De volgende onderwerpen komen aan de orde Alle belangrijke onderwerpen uit de WOR Mogelijkheden van extra bevoegdheden uit de CAO Wat staat niet in de WOR, maar is wel algemeen gebruikelijk Wat kan, mag een or? Wat zijn de rechten, plichten en bevoegdheden op grond van de wet (WOR)? Welke extra rechten en bevoegdheden worden vaak per cao toegekend? De plaats van de ondernemingsraad in de onderneming Het overleg met de bestuurder Alle onderwerpen worden interactief behandeld, met behulp van opdrachten (minicases) Werkwijze Middels een aantal korte en heldere inleidingen, veelal van uit de praktijk krijgt u de basisinformatie aangereikt.

Elke casus wordt vervolgens in de groep besproken en uiteindelijk voorzien van een deskundig commentaar door de trainer. Op alle momenten is er ruimte uw eigen ervaringen en vragen in te brengen. Van u als deelnemer wordt een actieve inbreng verwacht. Na afloop van deze training Heeft u een eigen visie op de mogelijke toegevoegde waarde van medezeggenschap binnen uw bedrijf ontwikkeld.

Ondernemingsraad (Or) Trainingen & Cursusssen

Heeft u niet alleen kennis van de Wet op de Ondernemingsraden, maar ook inzicht in welke richting uzelf, de medezeggenschap en de daarbij betrokkenen zich binnen uw bedrijf dient te ontwikkelen. Door wie wordt de training verzorgd? Gerrit Lijkendijk is de drijvende kracht achter Partner Personeel en Organisatieadvies. Een grote dosis nuchterheid is typerend voor Gerrit.

Or Training En Or Cursus Versterk De Or, Commissie Of PvtTraining Pensioen Ondernemingsraad

Er niet omheen draaien, maar effectief zijn en to-the-point. Deskundig en terzake komend (advies). En je kunt op hem aan. Dat is Gerrit Lijkendijk ten voeten uit. Kosten € 590, - per deelnemer. prijs op aanvraag. Voor voltallige Ondernemingsraad / PVT op aanvraag. Overzicht trainingen Wilt u inzicht in ons gehele trainingsaanbod of overzicht van al onze trainingen voor de ondernemingsraad? .

Home » OR Advies » Training voor de OR Training voor de ondernemingsraad Iedere ondernemingsraad heeft wettelijk recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar (training). Als de OR groter is of als er commissies zijn neemt dit aantal toe. Scholing draagt bij aan de professionaliteit van de OR. Het is daarom belangrijk dat de OR hier samen met de bestuurder afspraken over maakt.

Onderwerpen Voor De Or Training

Onderdelen van deze training zijn onder andere: ​de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de OR de advies- en instemmingsaanvragen de (mogelijke) toegevoegde waarde van de OR voor de organisatie de rol die de OR wil spelen: reactief of proactief? En hoe doe je dat? de communicatie met de achterban een werkplan; hoe vertaal je mooie voornemens naar concrete plannen? Onze adviseurs hebben veel ervaring met advies- en instemmingsaanvragen, daardoor zijn de trainingen die wij geven praktisch en direct toepasbaar.

Training financieel inzicht Voor de OR zijn de cijfers van een bedrijf van belang om beter te begrijpen hoe keuzes in bedrijfsvoering tot uiting komen. Om meer gevoel te krijgen bij de cijfers geven wij deze training. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat zeggen de cijfers? Het lezen van een jaarrekening: wat staat er en wat is de ondelinge relatie tussen de verschillende onderdelen? Het begrijpen van cijfers: wat staat er, wat betekent het, hoe komt het tot stand, en wat is de ontwikkeling? Hoe komen keuzes in de bedrijfsvoering tot uiting in de cijfers? Met deze training weet je als OR waar je op moet letten en beoordelen.

Maatwerk training Basis & Beleid verzorgd ook (meerdaagse) maatwerktrainingen. Wil je als OR een training of heb je vragen over een specifiek onderwerp, neem dan contact met ons op. Wij maken dan een voorstel op maat. Onderwerpen van traingen die wij hebben gegeven zijn: Waarom Basis & Beleid voor OR training? Visie: overtuigd van de toegevoegde waarde van een OR voor een organisatie Expertise: economen, juristen, Arbo- en organisatiedeskundigen Grote ervaring met medezeggenschap en gevoel voor arbeidsverhoudingen Directe koppeling van theorie en praktijk .

Ondernemingsraad - Training-cursus, Advies En Coaching

De Wet op de Ondernemingsraden geeft de ondernemingsraad (OR) een aantal rechten. Deze bevoegdheden zijn: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever - overleg. Vooraf duidelijke afspraken maken over het proces helpt in de samenwerking tussen de OR en bestuur of directie. Adviesrecht ondernemingsraad Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de OR.

Neemt de directie een ander besluit dan wat de OR adviseert? Dan moet de directie de reden daarvoor duidelijk uitleggen. Bovendien mag de directie of het bestuur het definitieve besluit niet uitvoeren (opschortingsplicht). De OR heeft dan een maand om na te denken of deze beroep aantekent bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

Instemmingsrecht ondernemingsraad De ondernemer moet de OR om instemming vragen voor besluiten over het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werktijden, arbeidsomstandigheden, opleidingen, functiebeoordelingen of ziekteverzuim. Als de OR niet akkoord gaat, mag de ondernemer de regeling niet uitvoeren. Doet deze dat toch, dan kan de OR de zogenoemde ‘nietigheid van het besluit inroepen’.

Ondernemingsraad (Or) Trainingen & Cursusssen

Or Training - OrganisatieadviesScholing & Training Ondernemingsraad


De ondernemer kan op zijn beurt de kantonrechter vragen het besluit toch te mogen nemen. training - overleg. Initiatiefrecht ondernemingsraad De OR mag de ondernemer ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Voordat de ondernemer over het voorstel beslist, moet deze minstens 1 keer met de OR overleggen. Na dit overleg moet de ondernemer zo snel mogelijk schriftelijk uitleggen wat zijn beslissing is.

Meer van Coaching

Navigation

Home

Latest Posts

Jobmarketing - Recruitment Marketing

Published Jan 29, 23
9 min read

Vacturemarketing Bureau

Published Dec 23, 22
8 min read

Wat Is Job Marketing En Branding?

Published Dec 21, 22
7 min read