De Definitie Van De Omgevingsmanager

Gepubliceerd mei 08, 22
6 min read

Omgevingscommunicatie

Wesley Smits heeft het in 'Stakeholdermanagement - cruciaal in omgevingsmanagement' (2011) over de omgang met stakeholders bij het project 'Stationsgebied Utrecht' en ook bij twee andere grote projecten. Projecten waar men te maken heeft met zeer veel stakeholders. De omgang is in deze gevallen complex. Wesley Smits heeft dat inzichtelijk gemaakt (De 7 valkuilen van omgevingsmanagers).

0 Stakeholderanalyse 2 (omgevingsmanagement). 0 betekent een zorgvuldig en diepgaand uitgevoerde stakeholderanalyse. Bij de analyse is bronnenonderzoek noodzakelijk. Dit is allereerst een inventarisatie om te komen tot een volledige lijst van stakeholders. Maar ook voor een gedegen inschatting van bijvoorbeeld de belangen. Dat kan het in de loop van een project bijvoorbeeld goed van pas komen als het beleid van een organisatie goed kent.

Stakeholders zijn geen anonieme eenduidige partijen. Vooral grote - en overheidsstakeholders kunnen meerdere en deels tegenstrijdige belangen hebben, vaak omdat ze uit verschillende afdelingen met verschillende taken bestaan. Omgevingsmanagement - Onderwerpen. Tevens zijn stakeholders geen abstracte namen (gemeente X of milieugroepering Y) maar altijd mensen met gevoelens, een attitude en soms met persoonlijke belangen of ambities die kunnen afwijken van het belang van de organisatie die zij vertegenwoordigen en die je moet kennen om je werk te kunnen doen.

Wat Doet Een Omgevingsmanager?

Op basis van deskundigheid, relaties of binding met het gebied kan de invloed en macht van bepaalde mensen/stakeholders veel groter zijn dan op basis van een oppervlakkige analyse wordt gedacht - Wat doet een omgevingsmanager?. Deze deskundigheid, relaties en binding kan tegen je werken, maar ook bij onderkenning en een goede strategie ten goede komen aan het project.

In een participatiestrategie wordt op basis van de ruimte die in een project voor participatie aanwezig is en op basis van de issues en stakeholders bepaald hoe en op welke wijze en in welke volgorde partijen bij het project worden betrokken. En last but not least, gaandeweg wordt er veel nieuwe informatie over stakeholders vergaard.

Is sterk in het schrijven van zakelijke brieven en het opstellen van rapporten en (project)plannen; hij/zij heeft een uitstekende organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor timing van processen en activiteiten; hij/zij heeft een goed gevoel voor het politieke ‘spel’ in de regio en tussen de regio en de gemeenten en houdt zich aan de daarvoor geldende spelregels; hij/zij heeft goede voelhorens voor wat er bij stakeholders speelt; hij/zij is een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer - omgevingscommunicatie toepassen.

Wat Is Omgevingsmanagement?

hij/zij is in staat partijen met elkaar in contact te brengen zodat er een productieve dialoog ontstaat; hij/zij is een goede onderhandelaar. Hij/zij is in staat deals te sluiten en weet wat hij/zij daarbij wel en niet kan beloven; hij/zij heeft een helicopterview. hij/zij is in staat de situatie snel te overzien.

Een omgevingsmanager die hier aan voldoet, zal zeker geschikt zijn!! Mogelijk niet alleen als omgevingsmanager maar ook als minister-president of CEO van een multinational. De bovenstaande kwaliteiten kunnen worden samengevat als: : Inhoudelijke kennis: de omgevingsmanager moet voldoende inhoudelijke kennis hebben van het project. Dit is noodzakelijk om stakeholders goed te kunnen informeren over wat er gebeurt en wat de verschillende activiteiten betekenen voor de stakeholders.

Dan zou de omgevingsmanager op de stoel van de projectleider kunnen gaan zitten Planning en procedures: de omgevingsmanager moet weten wat de planning van het project is. Dat is van belang om vragen te beantwoorden in de sfeer van: hoe lang gaat het duren, et cetera. Gebrek aan kennis leidt tot onzekerheid bij de stakeholders.

De Vier Uitgangspunten Van Omgevingsmanagement

Deze gevoelens worden lang niet allemaal geuit, maar ze kunnen wel een rol spelen bij het proces. De omgevingsmanager moet hier tijdig op inspelen. Sensitiviteit is lastig aan te leren : : een omgevingsmanager moet inlevingsvermogen hebben (empathie). Alleen met inlevingsvermogen is het mogelijk om te duiden welke acties leiden tot draagvlak bij de stakeholders. omgevingsmanagement diensten.

Een omgevingsmanager moet duidelijk aangeven waar de grenzen van het mogelijke liggen. En als iets onduidelijk is, zal de omgevingsmanager moeten aangeven dat het onduidelijk is. Dit zijn immers onderwerpen waar de omgevingsmanager de waarde kan bewijzen. Te veel empathie leidt tot onnodig meebewegen met de stakeholders. Te standvastig en consequent leidt tot een starre houding - omgevingsmanager voor project.

En die middenweg is maatwerk, bij elk project weer anders. : de omgevingsmanager is de Haarlemmer olie in het project. Dat betekent schakelen tussen de project organisatie en de stakeholders. Bij beide partijen moet het vertrouwen in de omgevingsmanager blijven bestaan. Samenwerken is dan noodzakelijk. De omgevingsmanager moet daarbij niet te veel zelf uitzoeken en oplossen - Omgevingsmanager – Wat je kunt verwachten.

De 7 Valkuilen Van Omgevingsmanagers

De omgevingsmanager zal bij dit samenwerken ook creatief moeten zijn. Er zijn geen standaard oplossingen (Strategisch omgevingsmanagement). In het artikel van Anna du Prie 'Omgevingsmanagement verdient meer aandacht' (2013) worden drie soorten omgevingen onderscheiden: : dit betreft alle mensen die bij het project betrokken zijn. Te denken valt aan bewoners, ondernemers en mensen van belangenverenigingen : vergunningen, contracten en bestekken, procedures : de inhoudelijke kant van het project.

De omgevingsmanager moet in alle drie deze omgevingen de weg weten en met vertrouwen in kunnen bewegen. De naam van de functie 'omgevingsmanager' is daarmee dus bijzonder goed gekozen. Hij/zij moet allerlei omgevingen managen. Team Een omgevingsmanager is geen solist. Hij/zij maakt deel uit van een team, een spin in het web.

Dat voorkomt problemen bij de uitvoering van het project. De gemeente Amsterdam onderscheidt in 'Wegwijzer integraal project management' (2013) de volgende rollen met daarbij haakjes de rolspecifieke competentie: Projectmanager is eindverantwoordelijk (aansturen). Manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor het sturen op evenwicht tussen scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie en de beleidsdoelstellingen van het project (oordeelsvorming) Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de acceptatie van het projectresultaat binnen de gestelde kaders in de projectopdracht (sociabiliteit).

De Vier Uitgangspunten Van Omgevingsmanagement

Hij zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform dit plan worden uitgevoerd De omgevingsmanager zorgt voor een adequate beantwoording/afhandeling van de publieksinbreng (zoals vragen, klachten, meldingen en ideeën van derden) De omgevingsmanager faciliteert de afhandeling van mediavragen in samenspraak met de communicatieadviseur Werkproces verkeersmanagement De omgevingsmanager zorgt dat het verkeer op het bestaande (vaar)wegennet zo goed mogelijk kan doorstromen De omgevingsmanager bewaakt dat de verkeersveiligheid gewaarborgd is De omgevingsmanager zorgt dat de werkzaamheden worden afgestemd met netwerkbeheerders, infraproviders, de stadsregisseur en verkeersmanager De omgevingsmanager minimaliseert de hinder voor de gebruiker.

De omgevingsmanager blijft verantwoordelijk Werkproces vergunningen Zorgt voor een goede hantering van de wettelijke kaders en de daaruit voortvloeiende procedures Managet de communicatie over en weer met het bevoegd gezag en de onderhandeling met stakeholders om tot sluitende overeenkomsten en afspraken te komen over specificaties, inpassing en realisatie van het project (Functieprofiel Omgevingsmanager).

Dit is een uitgebreide opsomming van taken. Daarbij is de verdeling en afbakening van taken niet scherp te knippen. Dit vraagt om spelregels ten aanzien van de omgang met elkaar. In de 'Wegwijzer integraal project management' (2013) worden de volgende spelregels aangehouden: Alle IPM-rollen (IPM = integraal project management) zijn expliciet toegewezen aan personen.

Omgevingsmanagement - Strategie & Communicatie

We groeien toe naar een situatie waarin we projecten veel meer gaan clusteren. Om de tegenspraak binnen de projectteams goed te organiseren worden dan alle IPM-rollen in principe door verschillende personen ingevuld In de eerste fase van de implementatie organiseren we tegenspraak door in ieder geval de projectbeheersing altijd in een aparte rol te beleggen (PM ≠ manager projectbeheersing van het project) De IPM-rollen worden bij voorkeur neergelegd bij verschillende personen, zodat de tegenspraak wordt georganiseerd (Omgevingsmanager – Wat je kunt verwachten).

Navigation

Home

Latest Posts

Jobmarketing - Recruitment Marketing

Published Jan 29, 23
9 min read

Vacturemarketing Bureau

Published Dec 23, 22
8 min read

Wat Is Job Marketing En Branding?

Published Dec 21, 22
7 min read